Klášter Broumov
18. 6. – 30. 9. 2021

Ora et lege

Výstavní projekt Ora et lege je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinů, nejstaršího řeholního řádu západního křesťanství. Dějištěm výstavy je benediktinský klášter Broumov, do jehož prostor umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připraví díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů. Oblast východních Čech, ve které se nachází broumovský klášter, byla vnímána jako hradba proti pronikání protestantských kazatelů. Samotný klášter v Broumově benediktini založili již ve 14. století v oblasti s převládajícím německy hovořícím obyvatelstvem. Významným kulturním a vzdělávacím centrem střední Evropy se opatství stalo zejména během 17. a 18. století, kdy získalo svoji barokní podobu podle projektu architekta Kiliána I. Dientzenhofera (1727–1733) a stalo se impozantním komplexem. V tehdy nově vybudovaném severním křídle vznikl monumentální prostor pro knihovnu, která prostupuje dvěma patry. Výstava Ora et lege (Modli se a čti) je inspirována vztahem benediktinského řádu ke vzdělání a k literatuře i významem broumovské konventní knihovny, která patří k jedinečným knižním fondům na světě. Vztah benediktinů ke knize byl řízen nejen jejich řádovým mottem Ora et labora (Modli se a pracuj), ale také řeholí sepsanou zakladatelem řádu sv. Benediktem z Nursie.

Řehole stanovila členům konventu povinnost věnovat se denně studiu a četbě svatého písma, čímž přispěla k rozvoji kultury knihy, studia a podpořila vznik klášterních knihoven. V broumovském konventu vznikala knihovna systematicky od založení kláštera a její fond odráží pansofické pojetí knihovny, příznačné pro benediktiny. Projekt se prostřednictvím děl a textů vybraných současných umělců mezinárodního renomé dotýká témat spjatých s klášterem: historií benediktinského řádu, uměleckou tvorbou, duchovní kulturou, pastorací, ale i všedními záležitostmi života v klášteře. Vystavující umělci – Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars – byli vybráni s ohledem na fakt, že se vedle výtvarné tvorby dlouhodobě věnují také tvůrčímu psaní. Výstava reflektuje narativní obrat ve vizuálním umění, kdy do popředí tvorby vystupuje autorské psaní v různé podobě, například jako novela, poezie nebo uncreative writing. Text bude na výstavě prezentován ať už jako tradiční autorská kniha, korespondenční novela, komentář na sociální síti, nebo implementován do obrazu apod. Tematické okruhy jednotlivých děl a textů jsou načrtnuty ve spolupráci s břevnovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem O.S.B. a kurátorkou výstavy Monikou Čejkovou. Výstavní projekt bude situován jako site-specific v unikátních historických prostorách benediktinského kláštera v Broumově – v interiéru kostela sv. Vojtěcha, jeho sakristii a zádušní kapli, v konventní knihovně a refektáři kláštera.

Monika Čejková, kurátorka

Průvodce výstavou

Ora et lege

Obrázek pochází od nám neznámého autora a je převzat z emauzského benediktinského časopisu Pax, 1929, roč. 4, s. 162. Byl používán, a to i v jiných ročnících, jako grafické oddělení jednotlivých článků. Původní rozměry: 37 × 28 mm.

UMĚLCI

PROGRAM

Vernisáž: 18. 6. 2021 v 17:00

Lektorská prohlídka s Jakubem Grussem:
3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 11. 9. 2021 od 14:00

Kurátorská prohlídka s Monikou Čejkovou:
27. 8. 2021 od 18:00, 28. 8. 2021 od 11:30 a 25.9. 2021 od 14:00

Vstupné: 160 Kč

ORGANIZÁTOR

Výstavu pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, které je neziskovou organizací založenou Agenturou pro rozvoj Broumovska v roce 2013. Svými kulturními, vzdělávacími a komunitními aktivitami oživuje národní kulturní památku – broumovský klášter. Je respektovanou evropskou institucí, podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.

Výstavě Ora et lege udělil záštitu Petr Prokop Siostrzonek O.S.B., arciopat břevnovský a broumovský.

Realizaci výstavy podpořili Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Královéhradecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN, Polský institut, Rakouské kulturní fórum a Hobra-Školník.

Mediálními partnery jsou Český rozhlas Hradec Králové, časopis PROPAMÁTKY a Naše Broumovsko.

PODĚKOVÁNÍ

Pavel Čejka, Dita Malečková, Martin Pokorný, Petr Prokop Siostrzonek OSB, Jan Školník, Jan Tyl

Arcadia Missa Gallery, Ed Atkins Studio, Esther Schipper Gallery, Exile Gallery, Galerie Meyer Kainer, Polansky Gallery, Galerie Raster, Sandy Brown Gallery, Simone Subal Gallery, Wentrup Gallery

KONTAKT

Žaneta Vávrová
+420 773549 160
vkcb@klasterbroumov.cz

Klášter Broumov
Klášterní 1, 550 01 Broumov
www.klasterbroumov.cz

Organizátor

Vzdělávací a kulturní centrum Broumovska

Pod záštitou

Klášter Broumov

Ora et lege

Klášter Broumov
19. 6. – 30. 9. 2021

Vystavující
Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg, Slavs and Tatars

Kurátorka výstavy
Monika Čejková

Texty
Monika Čejková

Překlad
Martin Pokorný (text umělé inteligence), Vladimíra Šefranka Žáková

Redakce textů
Eva Hrubá, Martin Pavlis

Vizuál
Jakub Hošek, Nik Timková

Grafický design
Jakub Samek

Produkce
Žaneta Vávrová

Edukace a doprovodné programy
Pavla Semeráková